O Sbírce MDH

Sbírka Muzea dělnického hnutí zahrnuje předměty, archiválie a knihy z bývalých stranických muzeí – Muzea Klementa Gottwalda s pobočkou Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina.

Kladení kabelu / 1921
Aloiz Rigele

Jednotlivé části sbírky jsou roztříděny dle povahy materiálu (muzejní fond sbírkových předmětů, archivní fond písemných materiálů a knihovní fond) a jejich evidence podléhá třem různým zákonům – muzejnímu, archivnímu a knihovnímu.

Z tohoto důvodu je Sbírka zpracovávána následujícím způsobem: muzejní fond sbírkových předmětů (zejména trojrozměrné a umělecké předměty včetně fotografického a audiovizuálního materiálu) je zpracováván v Oddělení novodobých českých dějin Historického muzea; archivní fond písemných materiálů a drobných tisků a materiály archivní povahy z osobních fondů významných osobností zpracovává Archiv Národního muzea Historického muzea; knihovní fond z původní knihovny Muzea dělnického hnutí je zpracováván zčásti v Knihovně Národního muzea a zčásti v Oddělení novodobých českých dějin Historického muzea.

Komunismus mládí světa / 60. léta 20. století
Oldřich Oplt

Sbírka zahrnuje tematicky podstatnou část společenských hnutí včetně mezinárodních souvislostí, a historickou dokumentaci k dějinám a některým oblastem činnosti politických stran (především KSČ a sociální demokracie). Průřezově se věnuje rozvoji československé společnosti především ve 2. polovině 20. století. Konkrétně jsou ve sbírce obsaženy prezentace historických revolučních událostí – doby husitské, roku 1848, vzniku a rozvoje dělnického hnutí, dějin čs. sociálně demokratického hnutí a dějin KSČ, občanské války ve Španělsku, protifašistického odboje, Slovenského národního povstání, let 1945 a 1948, budování lidové demokracie a počátků socialismu. Podstatnou součástí Sbírky jsou předměty, písemné dokumenty a knihy k oficiální tváři prezidentů Gottwalda a Zápotockého a rozsáhlý fond Julia a Gusty Fučíkových. Rozmanitost typů předmětů a rozsah materiálového spektra Sbírky je dán tematickým sběrem k určitým událostem, jevům, osobnostem atd. – od nejunikátnějších až po běžné „typové“ věci každodenního života.

Časově lze Sbírku zasadit do období od roku 1848 až do 80. let 20. století, s tím, že hlavním těžištěm je 20. století. Starší období je zaměřeno především na dokumentaci a prezentaci počátků dělnického hnutí.

Poslední vůz Gavlasovy úderky v pátém roce pětiletky / 1953

ARCHIVNÍ část Sbírky je tvořena registraturními fondy výše zmiňovaných bývalých muzeí – V. I. Lenina, K. Gottwalda a J. Fučíka (např. korespondence, náměty a scénáře výstav, personální záležitosti atd.), některými drobnějšími tematickými fondy vzniklými ze sbírkotvorné činnosti těchto muzeí (dělnické spolky, divadla, osobní fondy, politické a společenské organizace atd.) a rozsáhlým fondem manželů Julia a Gusty Fučíkových (včetně rukopisu Reportáže, psané na oprátce J. Fučíka a souboru zahraničních i tuzemských vydání). Nemalý význam má i fond pamětních adres, zdravic, blahopřání a závazků adresovaných československým prezidentům Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému. Sbírka tak poskytuje nejen pohled na dobovou interpretaci dělnického a komunistického hnutí, ale i pohled na fungování těchto institucí v oblasti moderních dějin. 

Model – traktor Zetor Crystal / 2. polovina 20. století

Vybraná část KNIHOVNÍHO fondu zpracovávaná v Knihovně Národního muzea i část zpracovávaná Oddělením novodobých českých dějin s řádově desítkami tisíc položek zahrnuje publikace a tiskoviny z období 19. a 20. století k tematickému zaměření Sbírky – dělnické hnutí, sociální dějiny, politické strany, místopis atd. Zvláště vyčleněným souborem jsou brožury, jež byly kompletovány jako samostatná součást původní knihovny Muzea dělnického hnutí a i při nové evidenci Knihovnou Národního muzea jsou vedeny odděleně.

MUZEJNÍ část Sbírky v rozsahu stovek tisíc položek obsahuje sbírkové předměty, unikátní knihy a fotografický a audiovizuální materiál.

Je rozdělena na tyto fondy:

Výtvarné umění

Plakáty

Společnost a spolkový život

Prapory a vlajky

Militaria

Modely

Numismatika a faleristika

Filatelie a pohlednice

Knihy

Fotografie a audiovizuální média